Adwokat wypełnia dokumentyOferta kancelarii adwokackiej w Świdnicy

 

Prawo cywilne

 1. Sprawy:
  • o zapłatę lub inne roszczenia z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umów cywilnoprawnych niż zapłata,
  • o stwierdzenie nieważności umowy cywilnoprawnej,
  • o roszczenia z czynów niedozwolonych, w tym o odszkodowania, renty zadośćuczynienia (w szczególności w związku z wypadkami komunikacyjnymi),
  • o zniesienie współwłasności,
  • o ustanowienie służebności,
  • o zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości, służebności),
  • o ochronę własności, posiadania,
  • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • o eksmisję,
  • osobowe (ochrona dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu),
  • spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia).
 2. Egzekucja wierzytelności i ochrona wierzyciela (uzyskanie tytułu wykonawczego, wnioski egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynności komornika, zastępcze wykonie, skarga pauliańska).
 3. Sporządzanie opinii prawnych.

Prawo karne

 1. Obrona przed organami ścigania oraz w postępowaniu przed sądem, w tym na etapie wykonania kary (w szczególności odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zamiana jednej kary na inną).
 2. Zastępowanie w postępowaniu karnym pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego).
 3. Przygotowywanie pism procesowych w ramach w/w postępowań: prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych.
 4. Reprezentowanie lub obrona nieletnich w postępowaniu o czyny karalne przed sądem rodzinnym.

 

Prawo handlowe i gospodarcze

 1. Stała oraz doraźna obsługa przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób prawnych (obejmująca w szczególności prowadzenie spraw o zapłatę, egzekucje wierzytelności, opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych).
 2. Pomoc i doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i handlowych w spółkach prawa handlowego polegające na:
  • rejestracji spółek,
  • sporządzaniu umów/statutów spółek handlowych,
  • przygotowywaniu projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń,
  • przygotowanie projektów lub opiniowanie projektów aktów wewnątrzkorporacyjnych.
  • rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • inne bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem spółek handlowych.
  • prowadzeniu spraw o: rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy o:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • odszkodowanie za wypadki przy pracy.

 

Prawo rodzinne

Sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • alimenty,
 • władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie) lub odebranie dziecka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • zgodę na paszport i wyjazd z kraju,
 • przysposobienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka i roszczenia z tym związane,
 • podział wspólnego, małżeńskiego majątku dorobkowego,
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami.

 

Prawo administracyjne

 1. Doradztwo i wsparcie w działaniach przed organami administracji publicznej.
 2. Odwołania od decyzji administracyjnych.
 3. Zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej.
 4. Skarga do WSA.
 5. Skarga kasacyjna do NSA.
 6. Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 7. Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego w szczególności przygotowanie aktów prawa miejscowego i dokumentów wewnętrznych jednostki samorządowej, udział w procesie udzielania zamówień publicznych.